Rozwód i separacja a podział majątku wspólnego małżonków

Zarówno separacja, jak i rozwód, powodują ten skutek, iż ustaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. W efekcie staje się konieczne dokonanie podziału majątku wspólnego. O czym należy w tym kontekście wiedzieć?

Podział majątku wspólnego

Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i w taki sposób należy dokonać podziału majątku. W tym zakresie istnieje jednak pewien wyjątek, ponieważ z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Z takim żądaniem mogą wystąpić również spadkobiercy, ale tylko wtedy, gdy spadkodawca za życia wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Oceniając wkład każdego z małżonków, uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie.

Zwrot wydatków i nakładów

Przy podziale majątku wspólnego każdy z małżonków powinien nadto zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Wyjątkiem od tej zasady są wydatki i nakłady konieczne na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Tak samo drugi małżonek może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie dotyczy to jednak wydatków i nakładów na zaspokojenie potrzeb rodziny (chyba że zwiększyły wartość majątku z chwili ustania wspólności).

Właściwość sądu

Z kolei przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155) wskazują na sąd właściwy do rozpatrywania tego typu spraw. W oparciu o art. 566 ustawy właściwy jest sąd miejsca położenia majątku (sąd rejonowy), a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Wniosek

Podział majątku wspólnego następuje na wniosek małżonków. Należy w nim wskazać dane małżonków, skład majątku wspólnego oraz określić żądanie, czyli to, czy chcemy równego podziału, nierównego podziału oraz czy domagamy się rozliczenia poczynionych wydatków i nakładów.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *