Jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie?

Kwestia małżeństwa a rodzicielstwo to dwa zupełnie inne zagadnienia. Małoletnie dzieci ze związku nieformalnego mają zatem takie samo prawo do otrzymania świadczeń od swoich rodziców, jak dzieci ze związku małżeńskiego. Jedynym warunkiem jest uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca, a  zatem jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie?

Uznanie ojcostwa

Zgodnie z art. 73 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682): „uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.” Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Uznanie ojcostwa jest możliwe zarówno po urodzeniu dziecka, jak i przed (po poczęciu).

Ustalenie ojcostwa

Jeżeli ojciec sam nie uznał dziecka, możliwe jest wytoczenie sprawy o ustalenie ojcostwa. Dziecko albo matka mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu. W tym zakresie istnieje w prawie domniemanie – a mianowicie domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka. Okolicznością, dającą podstawę do obalenia domniemania, jest to, że matka w tym okresie obcowała również z innym mężczyzną.

Sprawa o alimenty, jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie?

Jeżeli już dojdzie do ustalenia ojcostwa, matka może wystąpić do sądu o przyznanie jej stosownego świadczenia. Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego zostało uregulowane w art. 141 k.r.i.o. Zgodnie z tymi przepisami ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Nadto, z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Oprócz tego matka oczywiście może domagać się klasycznych alimentów na dziecko.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *