Co grozi rodzicowi za niepłacenie alimentów w całości?

Niepłacący alimenciarze to prawdziwa plaga w Polsce. Podobno aż milion dzieci nie otrzymuje należnych im świadczeń, a dług alimentacyjny wynosi ponad 11 miliardów złotych. Czy niepłacący alimentów rzeczywiście są bezkarni? Co im grozi? Z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć?

Komornik

Pierwszą z możliwych konsekwencji niepłacenia alimentów jest egzekucja komornicza, czyli „ściągnięcie“ należności z majątku dłużnika (niepłacącego alimenciarza) – z jego rachunku bankowego, poprzez zlicytowanie samochodu, zajęcie wynagrodzenia za pracę i tak dalej. Zakres działania komornika jest niezwykle szeroki. Aby mógł on rozpocząć swoje czynności potrzebuje jedynie tytułu egzekucyjnego, czyli najczęściej wyroku, zasądzającego alimenty, który stał się prawomocny. W odniesieniu do tego typu orzeczeń sąd sam (z urzędu) nadaje klauzulę wykonalności i doręcza go wierzycielowi (temu, który powinien otrzymać alimenty). Wystarczy w takiej sytuacji wystąpić z wnioskiem do dowolnego komornika, a on już sam poradzi sobie z pobraniem należności.

Krajowy Rejestr Długów

Inną konsekwencją może być wpisanie niepłacącego alimenciarza do Krajowego Rejestru Długów. Może on zostać wpisany na listę, jeżeli zalega z płatnością za okres dłuższy niż sześć miesięcy. Rodzic zostanie poinformowany o tym fakcie. Wpis do KRD powoduje, że alimenciarz będzie miał problem z wzięciem kredytu, zakupem czegokolwiek na raty oraz wynajmem mieszkania.

Utrata prawa jazdy

Niepłacenie alimentów może również wiązać się z utratą prawa jazdy. Jeżeli dłużnik zalega z płatnością za co najmniej sześć miesięcy i osoba uprawniona otrzymała już świadczenie z funduszu alimentacyjnego, gmina, a w zasadzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może podjąć szereg czynności „nękających“ dłużnika, a w tym może wystąpić do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Odpowiedzialność karna

Unikanie płacenia alimentów stanowi również przestępstwo. Zgodnie z art. 209 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.): „kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Nadto, jeżeli alimenciarz naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *